FANDOM


(: ןɐןoqzoɹ ǝıu ǝıɔ ʞɹɐʞ ǝz ǝظǝızpɐu ɯɐɯ

˙ɾǝɔǝıʍ oƃǝzɔıu ɔǝızpǝıʍop ǝıs ıɯ olɐpn ǝıu ɯoɔ˙ǝuozllıʞ nƃolq ɐu ʇsǝɾ ʎudǝʇsop ʎɹoʇʞ ɯǝɹoʇnɐ z ɯǝpɐıʍʎʍ ɯıʞʇoɹʞ ɐzod ʎʇǝʇsǝıu `,,ʎɔuɐpuǝɔsɐ :ǝuozllıʞ,, ɯǝlnʇʎʇ pod ǝɔzɐısʞ o ɐɾɔɐɯɹoɟuı ǝzʞɐʇ ǝıs ɐlıʍɐɾod

˙[ɾɐʇnʇ ʇsǝɾ ʎudǝʇsop ɯlıɟ `ǝuozllıʞ ııɹǝs ıɔsǝzɔ ɾǝzsʍɹǝıd ɐlnqɐɟ pǝzɹd ǝıs ɐɾǝızp ɐıuǝzɹɐpʎʍ oƃǝɹoʇʞ uoıʇɔɐ ǝʌıl ʞıɯlıɟ ıʞʇoɹʞ ʎuɐʍoʞılqndo lɐʇsoz ɯoɔ˙ǝuozllıʞ nƃolq ɐu nɯǝʇ ıup ɐʞlıʞ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki